Регламент Генеральної асамблеї

РЕГЛАМЕНТ

Генеральної асамблеї Громадської організації «Українська асоціація студентів»

Затверджено ХІІ Генеральною асамблеєю 24 грудня 2017 р.

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Регламент регулює процедурні питання, пов’язані із проведенням Генеральної асамблеї (далі – ГА) Громадської організації «Українська асоціація студентів» (далі – Асоціація).

Якщо певне процедурне питання не врегульоване цим Регламентом, воно вирішується головуючим на ГА одразу після виникнення відповідної ситуації на ГА, про що головуючий повідомляє ГА.

1.2. ГА скликається статутними органами Асоціації у порядку, встановленому Статутом Асоціації.

1.3. Список делегатів ГА відповідно до Статуту Асоціації формується секретаріатом Асоціації на підставі відповідних подань.

1.4. Реєстрацію делегатів на ГА забезпечує мандатна комісія, яка утворюється органом, що скликав ГА.

ІІ. Присутність на ГА

2.1. Право бути присутніми на ГА під час розгляду усіх питань порядку денного мають делегати ГА, члени виконкому, правління, наглядової ради та секретаріату Асоціації.

2.2. Рішення про можливість інших осіб бути присутніми на ГА під час розгляду усіх чи окремих питань порядку денного приймається самою ГА.

2.3. ГА має право прийняти рішення про видалення особи, присутньої на ГА, у разі порушення нею порядку на ГА чи перешкоджання розглядові ГА питань порядку денного.

ІІІ. Відкриття ГА

3.1. Наявність кворуму, передбаченого Статутом Асоціації, є підставою для відкриття ГА.

3.2. ГА відкриває та веде до обрання головуючого президент Асоціації або інша особа за його письмовим дорученням.

IV. Формальності

4.1. Першим блоком питань у порядку денному розглядаються процедурні питання, пов’язані із проведенням ГА (формальності).

4.2. Формальності розглядаються у наступній послідовності:

- обрання головуючого ГА;

- обрання секретаря ГА;

- обрання лічильної комісії ГА;

- затвердження порядку денного ГА;

- вирішення питання про можливість осіб, не зазначених у пункту 2.1 цього Регламенту, бути присутніми під час розгляду усіх чи окремих питань порядку денного;

- вирішення питання щодо розгляду питань порядку денного і пропозицій до них, які надійшли із порушенням визначених цим Регламентом часових меж, відповідно до пунктів 5.2, 5.3 цього Регламенту;

- вирішення питання щодо доцільності оприлюднення протоколу ГА у повному або частковому обсязі;

- внесення змін до цього Регламенту (якщо до початку ГА надійшли відповідні пропозиції);

- вирішення інших процедурних питань, пов’язаних із проведенням ГА.

4.3. Проект порядку денного пропонується органом, який скликав ГА, не пізніше як за 10 днів до початку ГА.

Пропозиції до порядку денного ГА (щодо його зміни, виключення чи додавання нових питань) розглядаються лише за умови, що вони були надіслані до секретаріату Асоціації не пізніше як за 7 днів до початку ГА.

4.4. Пропозиції щодо прийняття рішень у блоці формальностей можуть вноситися безпосередньо під час їх розгляду. У такому разі вони ставляться на голосування в порядку їх надходження.

V. Розгляд питань на ГА

5.1. Розгляд питань на ГА відбувається відповідно до затвердженого нею порядку денного.

5.2. Матеріали (проект рішення тощо) до кожного питання мають бути надіслані до секретаріату Асоціації не пізніше як за 7 днів до початку ГА. В інакшому випадку таке питання знімається з розгляду.

ГА має право більшістю у 2/3 присутніх делегатів прийняти рішення про розгляд питань, матеріали до яких надійшли не пізніше як за 3 дні до початку ГА.

5.3. Пропозиції щодо змін документів, які виносяться на ГА, мають бути надіслані до секретаріату Асоціації не пізніше як за 5 днів до початку ГА. В інакшому випадку такі пропозиції не розглядаються.

ГА має право більшістю у 2/3 присутніх делегатів прийняти рішення про розгляд пропозицій, які надійшли не пізніше як за 1 день до початку ГА.

5.4. Право вносити питання, пропозиції на ГА мають делегати на ГА, члени виконкому, правління, наглядової ради та секретаріату Асоціації.

5.5. Розгляд питання починається із доповіді ініціатора розгляду питання, на яку відводиться не більше 3 хвилин.

5.6. Після доповіді відводиться час для відповіді на запитання делегатів. Для запитання надається 1 хвилина, для відповіді – 1 хвилина. Кожен делегат на ГА має право поставити 1 запитання. Особи, які не є делегатами на ГА, не мають права ставити запитання.

5.7. Якщо до відповідного питання не надійшло пропозицій, які підлягають розгляду (пункт 5.3), головуючий оголошує про початок обговорення. Для виступу в обговоренні надається 3 хвилини. Кожен делегат, а також члени виконкому, правління, секретаріату мають право взяти участь в обговоренні не більше 1 разу. Особи, які не є делегатами на ГА, членами виконкому, правління або секретаріату, не мають права брати участь в обговоренні.

5.8. Після закінчення обговорення ініціатору розгляду питання надається 2 хвилини для заключного слова.

5.9. Якщо до питання надійшли пропозиції, які підлягають розгляду, головуючий проводить розгляд кожної пропозиції відповідно до процедури, передбаченої пунктами 5.5–5.8 цього Регламенту, після запитань до ініціатора основного питання, після чого проводиться голосування щодо кожної з цих пропозицій.

5.10. Після закінчення розгляду пропозицій головуючий розпочинає обговорення питання в цілому з урахуванням прийнятих пропозицій відповідно до пункту 5.7 цього Регламенту.

5.11. Негайно після заключного слова проводиться голосування щодо відповідного питання чи пропозиції.

Під час голосування головуючий запитує, чи наявна активна опозиція до прийняття відповідного питання чи пропозиції. Якщо активна опозиція відсутня, питання чи пропозиція вважається схваленими незалежно від більшості, яка вимагається Статутом Асоціації, цим Регламентом або іншими актами для ухвалення відповідного рішення.

За наявності активної опозиції, проводиться відкрите голосування із підрахунком голосів, який забезпечує лічильна комісія.

Питання або пропозиція, яке не набрало необхідної кількості голосів, вважається відхиленим.

VI. Процедурні пропозиції

6.1. Делегати на ГА мають право у будь-який час під час ГА висунути процедурну пропозицію. Процедурна пропозиція може бути про:

- припинення обговорення і перехід до голосування;

- обмеження загального часу для обговорення відповідного питання чи пропозиції;

- оголошення перерви у ГА;

- винесення на розгляд ГА питання про зміну рішення головуючого з процедурного питання, якщо воно не врегульовано цим Регламентом;

- видалення особи з ГА відповідно до пункту 2.3 цього Регламенту;

- відкликання головуючого і обрання нового головуючого.

6.2. Висунення процедурної пропозиції перериває розгляд основного питання. Негайно після завершення поточного виступу головуючий надає слово ініціаторові процедурної пропозиції для її обґрунтування у 2 хвилини.

6.3. Одразу після виступу ініціатора проводиться голосування відповідно до пункту 5.11 цього Регламенту. Рішення з процедурної пропозиції вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 присутніх делегатів, а щодо відкликання головуючого – не менше 3/4 присутніх делегатів.

VII. Особливості розгляду окремих питань

7.1. Розгляд питання про обрання виконкому Асоціації

Виконком Асоціації обирається ГА таємним голосуванням, порядок проведення якого визначається самою ГА перед голосуванням.

7.2. Доповіді та резолюції

7.2.1. До порядку денного ГА може бути включений блок доповідей. У цьому разі охочим з числа делегатів ГА, членів виконкому, правління, секретаріату та наглядової ради Асоціації надається можливість без попереднього запису виголосити доповідь тривалістю не довше 3 хвилин. Рішення за доповідями не приймається.

ГА має право більшістю у 2/3 присутніх делегатів дозволити іншим особам виступити із доповідями.

7.2.2. До порядку денного ГА може бути включений блок резолюцій. У цьому разі проекти резолюцій приймаються не пізніше 1 дня до дня проведення ГА від осіб, зазначених у пункті 5.4 цього Регламенту, а їх розгляд відбувається за загальною процедурою, передбаченою цим Регламентом.

7.3. Звіти

Під час розгляду на ГА звітів керівних органів Асоціації, час для доповіді, запитань та виступів в обговоренні визначається самою ГА перед початком розгляду цього питання.

VIII. Протокол

8.1. ГА протоколюється. Ведення протоколу ГА покладається на секретаря ГА.

8.2. Виступи у повному обсязі додаються до протоколу виключно у випадку, якщо вони будуть надіслані до секретаріату упродовж 1 доби з моменту закриття ГА.

8.3. Протокол ГА підписується головуючим і секретарем ГА та передається до секретаріату Асоціації.

8.4. Протокол ГА підлягає оприлюдненню, якщо за це проголосувала ГА, в обсязі, визначеному самою ГА.

Прикінцеві і перехідні положення

1. Цей Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на ГА.

2. Зміни та доповнення до цього Регламенту ухвалюються більшістю у 2/3 від присутніх делегатів на ГА.

3. Норми цього Регламенту щодо часових меж для подання матеріалів і пропозицій застосовуються з наступної ГА після ухвалення цього Регламенту.

На ГА, на які було ухвалено цей Регламент, розглядаються усі питання та пропозиції, матеріали щодо яких надійшли не пізніше як за 1 день до початку ГА.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Регламент Генеральної асамблеї ВМГО «Українська асоціація студентського самоврядування», затверджений Х Генеральною асамблеєю 29 листопада 2016 р.